درباره ما

درباره ما

بیدار شو با هدف بیداری هم وطنان در سال ۹۱ کار خود را شروع به کار کرده

و در سال ۹۶ به صورت حرفه ای گسترش پیدا کرد باشد

که تلاش گروه تحقیقاتی بیدار شو مورد توجه هم وطنان قرار گیرد

علیرضا بیدار شو

0